Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopćenje za javnost – Pojačani inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, počevši od 5.09.2016.godine, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa, vršiti će pojačani inspekcijski nadzor koji će se odnositi prvenstveno na suzbijanja rada „na crno“ odnosno svih oblika radnog angažovanja osoba, suprotno odredbama zakona koji regulišu navedenu oblast.
 
Inspekcijski  nadzor vršit će se na  području Tuzlanskog kantona, pri čemu će biti obuhvaćeni subjekti nadzora bez obzira na vrstu djelatnosti koju obavljaju.
Kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa, će vršiti inspekcijski nadzor u toku kojega će se prvenstveno kontrolisati  primjena  odredbi zakona, koji se odnose na:
 
1. Posjedovanje urednih isprava za obavljanje djelatnosti;
2. Radno pravni status angažovanih osoba u skladu sa odredbama Zakona o radu, odnosno radno angažovanje stranih državljana prema odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. U slučaju da kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa, utvrdi da su zatečene osobe,  radno angažovane, suprotno odredbama gore navedenih zakona,  izdati će prekršajni nalog i rješenjem zabraniti dalje radno angažovanje zatečenih osoba, do regulisanja njihovog radno pravnog statusa u skladu sa zakonom, odnosno postupiti u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca;
 
Subjekti nadzora koji nezakonito radno angažiraju osobe, biti će sankcionirani u skladu sa odredbama člana 170. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ , broj 26/16) i to:
 
- Poslodavac – pravna osoba, pojedinačnom novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM za svakog radnika s kojim ne zaključi ugovor o radu i ne izvrši prijavu na obavezno osiguranje, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM;
- Poslodavac – fizička osoba, novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM;
- Odgovorna osoba kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM.
 
Napominjemo da je članom 170. stav 4. Zakona o radu propisana kazna  i za osobu koja je zatečena na radu bez zaključenog ugovora o radu, u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.
 
Svi subjekti nadzora koji budu u prekršaju, biti će sankcionisani u skladu sa odredbama člana 24. Zakona o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije BiH“ broj:111/12) i to:
 
- poslodavac-pravna osoba, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM,
- odgovorna osoba kod poslodavca, novčanom kaznom od 1000,00 KM do 3.000,00 KM,
- poslodavac – fizička osoba novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM,
(ako zaposli stranca bez radne dozvole, ne zaključi ugovor o radu ili ugovor o obavljanu  privremenih i povremenih poslova u skladu sa odredbama navedenog zakona odnosno Zakona o radu, produži rad nakon prestanka važenja radne dozvole i dr.)
Osim toga, navedenim zakonom je propisano da poslodavcu, koji ponovi navedene prekršaje, nadležna inspekcija može izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest (6) mjeseci.
 
Spisak radno angažovanih osoba, suprotno odredbama gore navedenih Zakona, dostaviće se JU Služba za zapošljavanje TK-a, radi provjere da li se navedena lica nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba, radi eventualnog „brisanja“ sa iste, u skladu sa zakonskim propisima koja regulišu navedenu oblast.
 
 
2. Osim gore navedenih predmeta inspekcijskog nadzora, inspektori će kontrolisati i poštivanje ostalih odredbi Zakona o radu koje se odnose na sljedeće:
             a) isplata plaća (rok za isplatu plaća i visina isplate plaća);
             b) radno vrijeme – prekovremeni rad zaposlenika;
             c) odmori i odsustva (dnevni, sedmični, godišnji);
             d) ugovori o privremenim i povremenim poslovima (uvjeti za zaključivanje i sadržaj ugovora).
 
Napominjemo da je za nepoštivanje zakonskih odredbi navedenih pod tačkom 2. a). ovog saopćenja, u skladu sa odredbama člana 172. Zakona o radu, propisano da će se kazniti poslodavac (pravna i fizička osoba), koji ne isplati plaću u roku utvrđenom u članu 79.stav 1. ovog zakona sa svim pripadajućim doprinosima, novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM.
 
 
Za sve ostale utvrđene prekršaje, koje su propisani Zakonom o radu, članom 171. propisane su sljedeće novčane kazne i to za:
- poslodavca – pravnu osobu, novčana kazna od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM;
- poslodavca – fizičku osobu novčana kazna od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM;
- odgovornu osobu kod poslodavca koji je pravna osoba novčana kazna od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.
 
Na kraju upozoravamo sve subjekte nadzora da u cilju izbjegavanja nepotrebnih  neugodnosti kao i nepotrebnih finansijskih izdataka, usklade svoje poslovanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
 
 
Kantonalna uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Tuzla, 01.09.2016. god.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka